Search

De Medezeggenschapsraad

Wat is en doet de MR?

De medezeggenschapsraad dient als vertegenwoordiger van ouders en hun kinderen en het personeel. Zij worden bij vele plannen en beslissingen van directie en bestuur betrokken. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schooldirectie. Maar omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, overlegt de schooldirectie met de MR. Soms kan zelfs een beslissing niet genomen worden zonder instemming van de medezeggenschapsraad.

In de medezeggenschapsraad werken de oudergeleding en de teamgeleding samen. Op deze manier hebben ouders en personeel inspraak in het beleid van de school.

Onze MR bestaat uit 4 personen, 2 ouders namelijk  Margeret Tijnagel (Voorzitter) enMarloes Brink en 2 leerkrachten, Jolanda Ebbing en Evelien Postma. De funcitie secretaris rouleert onder de leerkrachtgeleding. 

Evelien Postma zit namens de MR ook in de GMR van stichting Westerwijs.

 

Stichting

Stichting Quadraten

http://www.quadraten.nl